Taxes via pública 2022

Totes les fires d’artesans de la ciutat de Barcelona rebran una reducció del 75%, en el pagament de la corresponent “taxa d’ocupació de la via pública”, durant el transcurs de l’any 2022.

Després de les gestions fetes des de la junta directiva de la FAAOC per a recolzar els tallers artesans i les fires d’artesans que se celebren a Barcelona -vam presentar al·legacions a les ordenances fiscals aprovades el novembre de 2021-, el 24 de desembre es publica l’ordenança definitiva que inclou la reclamació feta per la FAAOC, una reducció del 75% de la taxa d’ocupació de via pública.

Us copiem la part de l’ordenança on especifica la reducció de la taxa per a totes les fires d’artesans:

El factor FCA de la classe d’aprofitament, es reduirà per obtenir finalment una quota de la taxa reduïda
en un 75%.

Segon.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, exclusivament durant l’exercici 2022, a la
celebració d’esdeveniments de promoció comercial en la via pública, sempre que sigui realitzat per
comerciants amb botiga física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb l’establert a la disposició
addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 o les pròrrogues del mateix que es puguin
aprovar.

Tercer.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable exclusivament durant l’exercici 2022 als
aprofitaments de l’article 7è. 2.5 j); k); l); m) i de l’article 7è. 3 c); d), incloses les fires d’artesans, amb
independència de la modalitat sota la que se celebrin.

Des de la FAAOC agraïm a l’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona i molt especialment a la Regidora de Comerç, la senyora Montserrat Ballarín i tot el seu equip, la seva sensibilitat per fer possible la reducció d’aquesta taxa envers el sector artesà.