Segon decret de mesures urgents

El Govern aprova un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació

Es facilita la continuïtat de la contractació pública de les administracions catalanes, clau per mantenir l’ocupació de les empreses proveïdores de serveis.

Es destinaran 7,5 milions d’euros per ajudar els treballadors autònoms que s’han vist obligats a aturar la seva activitat.

S’inclou una moratòria en els terminis de pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat fins que finalitzi l’estat d’alarma.

El Govern ha donat avui llum verda a un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. En aquest sentit, l’acord aprovat avui, i que complementa el ja aprovat pel Govern el passat dijous 12 de març, inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits com són: la contractació púbica, la salut i gestió de residus sanitaris, la transparència, i el transport públic i la gestió tributària.

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

El decret també disposa una partida de 7’5 milions d’euros per compensar les pèrdues dels treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus i que no disposin de fonts alternatives d’ingressos. En concret, es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions. Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta.

Pel que fa a la contractació pública, la voluntat del Govern és garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Aquí s’inclouen, principalment, els contractes que actualment té la Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

Per garantir el funcionament de l’administració, tot i l’excepcionalitat del moment, el Decret també preveu que les meses de contractació es puguin reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de contractes de sector públic. Així mateix, s’autoritza els ens locals a fer servir la tramitació d’emergència en matèria de contractació en determinats supòsits, i el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) a recórrer a procediments d’emergència en un seguit de serveis i subministraments de caràcter essencial com pot ser el subministrament d’ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució d’aplicacions mòbils de servei a la ciutadania o d’altres que siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis de la Generalitat i del seu sector públic mentre duri la situació d’excepcionalitat.

En matèria de Salut, les mesures van dirigides a garantir la màxima compatibilitat dels professionals sanitaris en l’àmbit de l’epidemiologia i concretar com s’ha de fer el tractament dels residus sanitaris de risc que es generen per l’assistència als pacients afectats pel COVID-19. En aquest sentit el decret preveu que el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funcionarà mitjançant un servei de guàrdies que s’assignaran, segons un sistema de rotació, als metges i personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.

Pel que fa a la transparència, el Decret preveu que les sol·licituds d’accés a la informació pública es puguin presentar, únicament, per mitjans electrònics.

Finalment, en matèria de transport públic, el Govern es compromet a estudiar l’impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència de la disminució de l’activitat econòmica, i a incloure dins de les previsions econòmiques l’increment de les despeses dels diferents operadors com a conseqüència de la necessitat de disposar de més recursos personals i materials.

El Decret aprovat avui, que inclou 15 articles i dues disposicions addicionals, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.