Programa per a la reactivació de l’empresa artesana

Objectiu: 

Reactivar el sector de l’artesania donant suport a la comercialització de l’artesania així com suport per tal de dotar d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció de les empreses artesanes, per tal de donar
resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Accions subvencionables: 

Qualsevol tipologia d’acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l’ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l’estimulació de la demanda d’artesania.

Requisits: 

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal.

En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica
elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza.

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s’han de destinar a la realització d’una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana.

Quantia de la subvenció:

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.