Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Objectiu:

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, donant resposta a la situació de crisi sanitària COVID-19 del sector del comerç,
artesania i moda de Catalunya.

En concret:

Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i/o del territori de forma integral.

Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19.

Promoure la col.laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre associacions i altres agents sectorials i de territori.

Persones beneficiàries: 

Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda:

Entitats territorials sense ànim de lucre.

Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Accions subvencionables: 

Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació del’Associació (PAA). Els Plans d’Actuació de les Associacions (PAA) s’establiran de manera conjunta amb l’equip tècnic del CCAM, en base a les característiques i casuístiques de cada entitat i d’acord amb el Pla de Xoc Post COVID-19.

El PAA defineix el conjunt d’actuacions previstes per a la reactivació de les empreses que representen, així com els indicadors necessaris per al control i seguiment de la implementació del Pla.

Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum.

Son accions subvencionables, qualsevol acció que pugui suposar suport a les empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, i enfortir la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si s’escau del nombre d’associats, també aquelles actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Requisits: 

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

Creació d’un “comitè de seguiment del PAA” format pel gerent/dinamitzador i/o pel president/a de l’associació, personal tècnic del CCAM, si s’escau, personal tècnic de/dels ens locals de l’àmbit territorial, algun representant de les entitats representatives de comerç o altres experts que es consideri. Aquest comitè farà un seguiment trimestral, del compliment de les actuacions marcades en el Pla d’Actuació de l’Associació definit conjuntament amb el CCAM, i seguiment dels indicadors que s’utilitzaran per mesurar l’impacte.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa es incompatible amb el Programa 1 de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

Quantia de la subvenció: 

En el cas de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit municipal només en el cas de Barcelona ciutat fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000,00 euros.

En el cas d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000,00 euros.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000,00 euros.

Documentació: 

Proposta de PAA segons model normalitzat