Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania

Objectiu: 

a) En el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, s’ha definit com a actuacions a realitzar, la creació d’un “Pla d’ocupació de locals buits” i el “Programa d’impuls a zones d’interès especial”.

Aquestes actuacions han de perseguir els següents objectius:

Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica.

Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida.Davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.

Potenciar la col·laboració publico-privada.

b) En l’àmbit de l’artesania s’estableixen com algunes de les actuacions a realitzar:

Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya.

Fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal.

Persones beneficiàries: 

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

Pla estratègic Diagnosis comercial del municipi

Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.

Seguiment del projecte i implementació

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Activitats divulgatives de prestigi.

Elements de difusió, promoció i publicitat.

Queden excloses les activitats d’animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

Requisits: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l’actuació.

La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat.

Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat

Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d’artesà i distintiu de producte D’A.

La fira o fira-mercat ha d’estar registrada al registre d’activitats firals del Departament d’Empresa i Coneixement.

Quantia de la subvenció: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

Documentació: 

Memòria de l’actuació en la que ha de constar: objectius, programa, calendari d’actuacions, lloc i dates de realització.