Departament de Treball

En els següents enllaços trobareu informació del Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya sobre 
la seva Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes 
afectades econòmicament pel coronavirus.

https://treball.gencat.cat/ca/inici

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

En el següent enllaç podeu accedir a informació de la línia de 
finançament de l’Institut Català de finances (ICF):

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/

Així mateix, us fem arribar un enllaç on podreu consultar el Reial 
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. L’Article 17 
fa referència a la “Prestación extraordinaria por cese de actividad 
…”. I l’Article 29 fa referència a la Línia de finançament de l’ICO”.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824