Preguntes freqüents -FAQS-

FFAQ 1. Sóc autònom, a quins ajuts tinc dret?

 1. A través dels següents enllaços pots contactar amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i obtenir informació sobre la seva Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

  Contacte: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&set-locale=ca_ES

  Línia d’ajuts
  https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

   
 2. El Reial Decret Llei 7/2020 preveu la possibilitat d’una moratòria en el pagament de deutes tributaris en l’article 14:

  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

  Guia per sol·licitar la moratòria:

  https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

 3. El Reial Decret Llei 8/2020 estableix:
  1. Una “Prestación extraordinaria por cese de actividad …” (Article 17).
  2. Informació sobre moratòria en el pagament de la hipoteca per a treballadors autònoms que hagin perdut almenys un 40% dels ingressos (Article 7, 8 i 9).
  3. Informació sobre les mesures en relació amb la suspensió de contractes i reducció de jornada, en empreses i en societats cooperatives (Articles 22, 23 i 24).
  4. I també sobre la Línia de finançament a través de l’ICO (Article 29). Pots accedir-hi a través del següent enllaç:

   https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

    
 4. En el següent enllaç pots accedir a informació de la línia de finançament de l’Institut Català de finances (ICF):

  http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/

FAQ 2. Puc accedir als ajuts si tinc deutes amb la Seguretat Social?

Pel que fa a les ajudes establertes en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Article 17.1.c estableix com a requisit:

“Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección”.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

FAQ 3. Puc deixar de pagar el lloguer o als meus proveïdors?

En aquests moments no tenim constància que s’hagi implementat cap mesura en el sentit d’establir moratòries en el pagament de lloguers. Seguirem atents per si hi ha canvis normatius al respecte. Ara per ara, és una qüestió de dret mercantil privat i hauries de parlar-ho amb el propietari del local.

En cas de tenir una hipoteca per vivenda habitual, sí que pots accedir a una moratòria sempre que els teus ingressos hagin minvat almenys un 40% (articles 7, 8 i 9 del RDL 8/2020).

FAQ 4. Què passa amb el termini de justificació de l’incentiu del CCAM?

Els terminis administratius en relació amb les administracions públiques han quedat interromputs i el seu còmput es reprendrà tan bon punt acabi l’estat d’alarma. Així queda establert en la “disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

FFAQ 5. Puc obrir el meu establiment?

 • El servei de perruqueria es pot prestar només a domicili per a tothom.
 • Les vendes online es poden realitzar per a tota mena de productes.
 • La restauració no pot obrir, però es pot servir menjar per emportar, sempre mantenint les condicions de seguretat i distància mínima en cas de fer-se cua.

Recordem que les activitats que tenen permesa l’obertura queden establertes al Reial Decreto 463/2020 (Article 10), un cop incorporada la modificació establerta en el Reial Decret 465/2020:

 1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.»

FFAQ 6. Com puc obtenir informació de la línia de l’ICF per a empreses culturals i recreatives?

Per obtenir informació detallada sobre aquesta línia, ens hem d’adreçar al Institut Català de Finances (ICF) o bé a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) que són qui gestiones aquesta línia de finançament.

Adjuntem els enllaços per contactar-hi:

ICF: www.icf.cat

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/

ICEC: https://icec.gencat.cat/ca/inici

https://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/subvencions_financament/