Exposició BREATHING

Hola pintor@s !

Aquesta és una proposta per a convidar-te a participar en una exposició virtual internacional de pintor@s sobre seda. Aquesta iniciativa surt d’Anna Albert d’ Artenseda i de Cecília i Mercè de Desedamas, que formen part del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya.

La idea va néixer durant el desconfinament, de la necessitat de fer alguna acció en grup i com a col·lectiu de pintor@s en seda, en un moment que el color i les nostres obres poden donar aire nou a una societat que ha de re-néixer.

El principal objectiu és fer difusió del nostre treball en aquest moment que el nostre sector també necessita posar en valor el que fa.


El nom de l’exposició i el tema que proposem és BREATHING que ens sembla molt simbòlic i inspirador.

Respirar és el primer acte inconscient que fem al néixer, la qual cosa ens permet viure, i també és un acte que quan el fem de manera conscient, ens aporta força, vitalitat, equilibri i ens connecta intensament amb la vida i la gratitud. Respirar és el que necessitem, en el seu sentit més ampli.

Aquesta invitació va dirigida a tot@s l@s pintor@s de seda que desitgin participar.

Bases de la convocatòria

El tema és BREATHING (Respira/respirar/respirant)Les obres han de treballar-se en format de 90x90cm.
Es poden realitzar sobre qualsevol tipus de seda i es pot utilitzar qualsevol tècnica de pintura sobre seda.
Es participarà amb l’enviament d’una fotografia de l’obra d’almenys una definició de 300dpi.

S’enviarà al mail artenseda@annaalbert.com acompanyat del nom i cognom de l’autor@, el país,  la website i per defecte un mail. El termini màxim de lliurament serà el 15 de setembre de 2020 a les 23.59 hores.

Amb tot el material de fotografies de les obres es realitzarà un video que tots els participants rebran i alhora es comprometran a donar-li publicitat a través dels seus mitjans, en les seves xarxes socials i a qui considerin oportú per a la seva difusió.

Desitjant que sigui del teu gust i que puguem fer una gran exposició, et demanem que si desitges participar ens envieu un correu que ens permetrà mantenir una bona comunicació amb tots els participants a artenseda@annaalbert.com o a desedamas@gmail.com

Hola pintor@s!

Esta es una propuesta para invitarte a participar en una exposición virtual internacional de pintor@s sobre seda. Esta iniciativa sale de Anna Albert de artenseda y de Cecília y Mercè de Desedamas, que forman parte del Gremi Artesà Textil de Catalunya.

La idea nació en el desconfinamiento y de la necesidad de hacer alguna acción en grupo como colectivo de pintor@s en seda, en un momento en el que el color y nuestras obras puedan dar aire nuevo a una sociedad que tiene que renacer.

El principal objetivo es hacer difusión de nuestro trabajo en este momento en el que nuestro sector también necesita poner en valor lo que hace.

El nombre de la exposición y el tema que proponemos es BREATHING  que nos parece muy simbólico e inspirador.

Respirar es el primer acto inconsciente que hacemos al nacer, lo que nos permite vivir y también es un acto que cuando lo hacemos de forma consciente nos aporta fuerza, vitalidad, equilibrio y nos conecta intensamente con la vida y la gratitud. Respirar es lo que necesitamos en su sentido más amplio.

Esta invitación va dirigida a tod@s l@s pintor@s de seda que deseen participar.

Bases de la convocatoria

El tema es BREATHING (Respira/respirar/respirando)
La obras deben trabajarse en formato de 90x90cm.
Se pueden realizar sobre cualquier tipo de seda y se puede utilizar cualquier técnica de pintura sobre seda.
Se participará con el envío de una fotografía de la obra con una definición de al menos 300dpi.

Se mandará al mail artenseda@annaalbert.com acompañado del nombre y apellido del autor@, el país , la website y un mail. El plazo máximo de entrega será el 15 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas.

Con todo el material de las fotografias de las obras se realizará un video que todos los participantes recibirán y a la vez se comprometerán a darle publicidad a través de sus medios, en sus redes sociales y a quien consideren oportuno para su difusión.

Deseando que sea de tu agrado y que podamos hacer una gran exposición, te pedimos que si deseas participar nos mandes un correo que nos permitirá mantener una buena comunicación con todos los participantes a artenseda@annaalbert.com o a desedamas@gmail.com