Convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

L’article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (DOGC núm. 8089 de 19.3.2020), preveu un ajut en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d’alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

Atesos el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020, i el Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària;

Ateses l’Ordre TSF/63/2018, d’11 de juny, per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats, i l’Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener, per la qual es modifica l’Ordre TSF/63/2018, d’11 de juny;

Atesa l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;

Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vist l’apartat 5 de l’article 15 del Decet llei 7/2020, esmentat, que faculta el titular del Departament competent en matèria de treball per dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta prestació, i per tant, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

Únic

Aprovar la convocatòria d’ajuts en forma de prestació econòmica única per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19, prevista a l’article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que consten a l’Annex.

Barcelona, 2 d’abril de 2020

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex

–1 Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria es regular l’ajut previst a l’article 15 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

–2 Ajut

L’ajut consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l’hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d’ingressos.

 –3 Persones Beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits de l’apartat 4 d’aquesta instrucció.

–4 Requisits per obtenir la condició de beneficiari

4.1 Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s’aplicarà el criteri establert a l’article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març.

d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció.

g) Haver suspés la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

4.2 El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

–5 Quanties dels ajuts

5.1 La quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d’acord amb el que preveu l’article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l’import de l’ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

5.2 Determinació de l’import de l’ajut

5.2.1. En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació directa, s’han establert dues casuístiques:

a) Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

b) Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

La determinació de l’import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l’activitat per compte propi. Les despeses de caràcter fix són: La quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l’activitat, excepte l’IVA, les despeses corresponents a serveis d’assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l’activitat fins a un màxim de 125 euros.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l’import de l’ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l’import de l’ajut és de 950 euros.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l’import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és inferior a 950 euros, l’import de l’ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

5.2.2 En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació objectiva, l’import de l’ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

-6 Import màxim

L’import màxim que es destina a aquests ajuts és de 7.500.000,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, a càrrec de la partida pressupostària BE14 D/470000190/331 A empreses privades per a l’any 2020.

Mitjançant resolució del director o directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral l’import màxim destinat es pot ampliar, condicionat a l’efectivitat del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

-7 Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

7.2 Els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en funció del domicili fiscal de la persona treballadora autònoma, són els competents per instruir el procediment, i el titular de la Direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, i Seguretat i Salut Laboral resol les sol·licituds.

7.3 Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

7.4 Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut.

7.5 Aquest procediment no resta suspès d’acord amb l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

–8 Sol·licituds

8.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica.

8.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8.3 Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent. Així mateix, s’admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d’usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s’admeten els que es consideren a l’apartat 6.2 del Protocol d’identificació i signatura electrònica aprovat per l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

Certificat idCAT-Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

8.5 En els supòsit que les persones físiques, no disposin dels mecanismes establerts en el punt 7.4 i no disposin de DNI i Targeta sanitària individual (TSI) o en tot cas dels requeriments per a l’alta del servei d’identificació i signatura electrònica IdCat Mòbil que trobareu en aquest enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2, podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l’ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica . L’ús d’aquest formulari està reservat exclusivament a les persones que compleixin els requisits d’aquest apartat. La comprovació de l’autenticació de la persona interessada es realitzarà amb posterioritat a la tramitació d’aquest procediment.

8.6 Els sol·licitants poden fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud a l’espai “La meva carpeta” de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, (http://seu.gencat.cat) o a través de l’espai “La meva carpeta” del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8.7 La comprovació del compliment dels requisits mitjançant documentació que hagi estat elaborada per l’Administració pública o que hagi estat aportada anteriorment a qualsevol administració no s’ha de requerir a les persones interessades. L’administració actuant podrà consultar o demanar aquests documents llevat que l’interessat s’oposés a això o que la llei especial aplicable requereixi el seu consentiment explícit.

8.8 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l’audiència prèvia a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió .

–9 Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

-10 Termini de presentació de les sol·licituds

10.1 El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

10.2 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

–11 Declaracions responsables

11.1 El formulari de sol·licitud ha d’incloure les declaracions responsables relatives a la persona sol·licitant següents:

– Que és persona treballadora autònoma, persona física, d’acord amb allò que indica en aquest formulari.

– Que ha estat en situacio d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de l’any 2020.

– Que el seu domicili fiscal i, si escau, el centre de treball és a un municipi de la comunitat autònoma de Catalunya.

– Que en el cas que hagi estat beneficiari/ària de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019 ja ha finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció

– Que compleix les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social en tot moment o que disposa de la resolució pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’AEAT, l’ATC o la TGSS.

– Que ha suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel Reial Decret 465/2020.

– Que la seva activitat ha patit una reducció dràstica i involuntària en el seu resultat durant el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior o període equivalent en cas d’autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

– Que no disposa de fons alternatius d’ingressos per fer front a les despeses derivades del tancament del seu negoci durant el mes de març de 2020 com a conseqüència del COVID-19.

– Que disposa de la documentació acreditativa dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud i es compromet a conservar i custodiar aquesta documentació i a posar-la a disposició de l’administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar la informació que em sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels requisits per a rebre aquest ajut

– Que en la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible la base imposable és igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual.I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

– Que facilitarà la informació relativa a la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible. En cas que el sol·licitant no estiguès obligat a presentar la declaració de la renda de les persones físiques del darrer exercici pressupostari disponible haurà de disposar del corresponent certificat de subjecte passiu emès per l’Agència Tributària. I que es compromet a conservar i custodiar aquesta documentació i a posar-la a disposició de l’administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar a tota la informació que em sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels requisits per a rebre aquest ajut.

– Que es compromet a  comunicar la sol·licitud o percepció de qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

– Que dona ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplica les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel que es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.04.2005) i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva de 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.06.2015). Aquest requisit només és aplicable en el cas de tenir a càrrec una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

– Que no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

– Que compleix amb l’obligació d’indicar els mitjans per prevenir i detectar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas de tenir a càrrec una plantilla igual o superior a 25 persones.

– Que compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

– Que no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si ha estat sancionat, ha aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

– Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

– Que compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

– Que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

– Que compleix amb l’establert a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

– Que respecte el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

– Que respecta la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

– Que compleix amb el què estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.

– Que compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.

– Que dona compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i s’adheix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny.

– Que com a persona física empresària està donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques (en aquells supòsits en què sigui obligatori).

– Que compleix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-lo.

– Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

11.2 La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

–12 Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses

La persona treballadora beneficiària ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l’administració de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades, que corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, la documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud següent:

– Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.

– Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingresos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades,hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

– Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.

– Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.

– Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.

– Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.

– Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

-13 Resolució, notificació i recursos

13.1 El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’1 mes comptat des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.2 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix l’ajut i l’import subvencionat.

13.3 La resolució de concessió de l’ajut es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.4 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic de l’òrgan que la va dictar, que és l’òrgan competent per emetre resolució, en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

-14 Pagament

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

 –15 Justificació

L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, d’acord amb el Pla de verificació i control aprovat pel departament.

La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà pels òrgans administratius corresponents dins l’exercici pressupostari de la concessió de l’ajut.

 –16 Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.