Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit els autònoms amb activitats econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Efectes de l’estat d’alarma per coronavirus sobre la tramitació
Els terminis de tots els tràmits queden suspesos mentre sigui vigent la normativa de l’estat d’alerta, excepte en els tràmits en què s’indiqui el contrari.

L’ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus no està afectat per la suspensió de terminis i per tant es tramitarà d’acord amb el procediment habitual.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Termini: del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

A les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans dadministració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

SOL·LICITAR L’AJUT