Taxes: Reducció del 75%

Volem comunicar l’acord arribat entre la Sra. Montserrat Ballarín, Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, de l’Ajuntament de Barcelona, i la FAAOC, representada pel seu vicepresident, Sr. Julián Sañudo.

Totes les Fires d’Artesania de la ciutat de Barcelona rebran una reducció del 75%, en el pagament de la corresponent “taxa d’ocupació de la via pública”, durant el transcurs de l’any 2021.

Des de l’estiu de 2020 i a causa de la greu afectació a les fires i al comerç d’artesania per tot el tema de la pandèmia Covid, artesans com la Sra. Esther Ramos i la Sra. Anna Prieto, van fer un apropament a l’Ajuntament de Barcelona, i amb les converses iniciades per FAAOC, es van anar concretant tres eixos principals d’acció:

  • Reducció del pagament de taxes de via pública per fires d’artesania durant la campanya de Nadal. 
  • Reducció del pagament de taxes de via pública per fires d’artesania durant l’any 2021.
  • Creació d’un esdeveniment de ciutat, centrat en l’artesania.

El primer Punt vam aconseguir que durant la campanya de Nadal 2020 es fes una reducció a les “Fires Tradicionals”:

  • Fira de Reis de Gran Via
  • Mercat de Nadal de Sagrada Família
  • Fira de Sta. Llúcia
  • Mercat de Nadal de Sants

Quedant fora la Fira d’Artesans a Portal de l’Àngel, Fira de Nadal del carrer Argenteria, etc.

Pel segon punt, vam presentar al·legacions a les Ordenances Fiscals 2021.

Us adjuntem, tot seguit, còpia de les al·legacions de FAAOC i de la resolució de l’Ajuntament.

Un cop aprovat provisionalment el Projecte de les Ordenances fiscals per a 2021 i successius, pel Plenari de 30 d’octubre de 2020, s’obre un període d’exposició pública per poder presentar al·legacions que s’inicia el 3 de novembre i finalitza el 15 de desembre de 2020. 

Des de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya i amb data de 14 de desembre de 2020, s’han rebut les següents al·legacions de les quals, l’equip tècnic sotasignat, seguint indicacions de l’equip de govern, informa tot seguit de si s’han estimat o no, totalment o parcialment: 

Des de FAAOC, estem constatant la dificultat en trobar viabilitat econòmica a les Fires d’Artesania de la ciutat, degut en part, a les restriccions aplicades per les diferents administracions pel Covid-19.

Donat que una part important del cost fix d’aquestes fires és el pagament de la Taxa ocupació via pública. Arribant en alguns casos al 45% del cost fix per a poder exposar i vendre al carrer.

Constatant que s’ha perdut tota la temporada. Què és com treballen la majoria d’artesans de producte de les fires de BCN.

Demanem un gest des de l’Ajuntament cap als artesans que es dediquen a les fires de carrer:

  • Exempció del pagament de taxa via pública, per a artesans, l’any 2021.
  • Si no és possible, reducció del 75%, com hem aconseguit a les fires de Nadal.

Aquesta al·legació S’ESTIMA PARCIALMENT, d’acord amb el que tot seguit s’exposa. 

En aplicació de la normativa estatal, cal tenir present que quan hi ha una ocupació privativa del domini públic (i es du a terme una activitat econòmica lucrativa) cal establir una taxa, de manera que no es pot parlar d’aplicar una exoneració total d’aquesta taxa, perquè s’incompliria la legislació vigent. En aquest sentit, però, sí que s’incorporarà a les ordenances fiscals una reducció del 75% de la taxa per a les fires d’artesans. 

El tercer punt, creació d’un nou esdeveniment/Fira d’Artesania de la Ciutat de Barcelona, s’està treballant per a fer-ho realitat.

Amb aquesta nota volem deixar palesa la ferma voluntat de la FAAOC de ser una entitat que treballa en pro de tot el col·lectiu artesà. 

També volem destacar la disponibilitat de Sra. Montserrat Ballarín, i tot el seu equip, i la capacitat de reacció que han tingut per trobar solucions àgils envers el sector.