Mercats a la corda fluixa

Unió de Pagesos aconsegueix que molts ajuntaments els deixin vendre verdura i hortalisses fresques als mercats de carrer

Venedors ambulants, firaires i artesans es queden sense feina uns dies i lamenten la manca d’ajudes per a ells

MIREIA ROURERA – BARCELONA

Firai­res i vene­dors ambu­lants de roba es quei­xen dels danys per les can­cel·laci­ons

Unió de Page­sos va con­fir­mar ahir que molts ajun­ta­ments a petició seva i de la Gene­ra­li­tat van deci­dir final­ment per­me­tre la venda al car­rer de fruita i hor­ta­lis­ses fres­ques. “Final­ment han entès que és molt millor que la gent com­pri a l’aire lliure, en un mer­cat al car­rer, que no que vagi a un lloc tan­cat a adqui­rir els pro­duc­tes fres­cos”, va expli­car Josep Cuscó, d’aquest sin­di­cat agrari.

No han tin­gut la mateixa sort els vene­dors ambu­lants de roba i pro­duc­tes que no siguin d’ali­men­tació ni els firai­res, que mun­ten atrac­ci­ons a les fires i fes­tes. Tots aquests mer­cats i fires, en què cada cap de set­mana s’acu­mu­len cen­te­nars de per­so­nes, han que­dat sus­pe­sos. “Estem des­es­pe­rats”, va con­fes­sar Mar­cos Orus, del Gremi d’Indus­tri­als Firai­res de Bar­ce­lona i Província, després de saber, diven­dres, que s’aca­bava de can­cel·lar, entre mol­tes altres, la Fira del Ram de Palma. “Saps el que és embar­car totes les atrac­ci­ons al vai­xell, mun­tar-ho tot i que ara ho sus­pen­guin? Hem fet una inversió molt gran i ho per­dem tot”, va dir. “Molts firai­res viuen al dia: quan acaba una fira se’n van a una altra i així sense parar. Una atu­rada és un dal­ta­baix”, va man­te­nir, i va asse­gu­rar que no sap com els firai­res podran fer els seus paga­ments. El gremi ahir va lamen­tar, a través d’una nota, que les aju­des que les admi­nis­tra­ci­ons estan pen­sant per al sec­tor turisme “no facin referència” a ells.

Igual que els firai­res, els arte­sans que habi­tu­al­ment par­ti­ci­pen en fires i mer­cats esta­ven tre­mo­lant davant la inacció forçada de, com a mínim, les dues pròximes set­ma­nes. Un dels res­pon­sa­bles de la Fede­ració d’Asso­ci­a­ci­ons d’Arte­sans d’Ofici de Cata­lu­nya, Julián Sañudo, va expli­car que aquest sec­tor està for­mat majo­ritària­ment per micro­em­pre­ses. “Som micro perquè sovint una sola per­sona con­forma l’empresa. Per a nosal­tres no hi ha aju­des”, va lamen­tar. Sañudo, artesà del cuir, té botiga al Poble Espa­nyol, on s’ha limi­tat l’afo­ra­ment. “L’afec­tació és del 90% en aquests moments”, va dir diven­dres. Ja és total avui. Una de les fires arte­sa­nes per­ma­nents més impor­tants, la dels arte­sans del Por­tal de l’Àngel, també va aca­bar tan­cant diven­dres. Els asso­ci­ats que tenien aquest espai adju­di­cat aquesta quin­zena han begut oli.

Noticia publicada a EL PUNT AVUI