Ajuts directes de 5 milions d’euros

Us traslladem aquesta informació sobre la línia d’ajuts directes pels organitzadors d’activitats firals afectats per la Covid-19:

  • A partir de dijous a les 9 hores es podran sol·licitar els ajuts directes adreçats a organitzadors d’activitats firals obligats a cancel·lar-les o que, tot i celebrar-les, han patit pèrdues de més del 50% dels ingressos i/o del nombre d’expositors respecte l’edició anterior o han hagut d’optar pel format virtual o híbrid.
  • Els ajuts consistiran en una aportació màxima per activitat firal de 6.000 euros (fins a 49 expositors), de 12.000 euros (entre 50 i 100 expositors) i de 18.000 (més de 100)
  • També s’hi podran acollir els organitzadors d’activitats firals amb recinte fix i cobert: els ajuts seran de 10.000 euros (recintes de menys de 2.000 metres quadrats), 20.000 euros (entre 2.000 i 5.999 metres quadrats) o 45.000 euros (més de 6.000 metres quadrats)
  • Els ajuts es podran demanar fins el 30 de març a les 14.00 hores

El Departament d’Empresa i Coneixement obre demà dijous, 18 de març, a les 9 hores, el tràmit de Canal Empresa per sol·licitar els ajuts directes de la línia de 5 milions d’euros adreçada a organitzadors d’activitats firals obligats a cancel·lar-les o que, tot i celebrar-les, han patit pèrdues de més del 50% dels ingressos i/o del nombre d’expositors respecte l’edició anterior o han hagut d’optar pel format virtual o híbrid. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalina (DOGC) ha publicat avui la convocatòria d’aquests ajuts que es podran demanar fins el proper el 30 de març a les 14.00 hores.

L’objectiu d’aquesta línia, gestionada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), és contribuir a pal·liar les afectacions econòmiques derivades de les restriccions aprovades el 5 de març passat amb la resolució SLT/612/2021, que suspèn la celebració presencial de fires comercials, i que s’afegeixen a les diverses mesures de contenció establertes des de la declaració de l’estat d’alarma, el març de l’any passat.

Beneficiaris: organitzadors d’activitat firals

S’hi podran acollir els organitzadors d’activitats firals que constin inscrits al Registre d’Activitats Firals de la Direcció General de Comerç, per la celebració d’activitats firals també inscrites al Registre que tinguin una durada mínima d’una jornada (matí i tarda) i màxima de 15 dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l’any, que reuneixin una pluralitat d’expositors en un recinte identificable, ja sigui tancat o a l’aire lliure, amb serveis adequats per als expositors i visitants.

Queden exclosos els congressos, les activitats amb finalitats culturals, educatives, científiques, cíviques, o socials, les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades per establiments comercials o empreses especialitzades, i els mercats adreçats al públic en general amb venda directa i retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional de fira.

La línia d’ajuts donarà cobertura als dos àmbits següents:

1.      Ajuts per a organitzadors d’activitats firals per activitats suspeses, celebrades amb pèrdues de més del 50% o realitzades en format virtual o híbrid: s’hi podran acollir els organitzadors que s’han vist obligats a suspendre l’activitat quan ja havien fet despeses, i els que les han realitzat però han hagut de reduir el nombre d’expositors i/o els ingressos en més del 50% en relació amb l’edició anterior, o bé han hagut d’optar per realitzar l’activitat en format virtual o híbrid (combinant formats presencial i digital).

Cal que els organitzadors no realitzin més de 15 activitats firals l’any. Així mateix, les activitats firals afectades havien d’estar inscrites al Registre d’Activitats Firals de la Direcció General de Comerç, en el moment en què es van suspendre, i programades en el període comprès entre el 14 de març de 2020 i la data d’avui.

Els ajuts consistiran en una aportació única per activitat firal afectada. L’import serà d’un màxim de:

  • Fins a 49 expositors: 6.000 euros/activitat firal
  • Entre 50 i 100 expositors: 12.000 euros/activitat firal
  • Més de 100 expositors: 18.000 euros/activitat firal

L’import es definirà en funció del nombre d’expositors i del prorrateig entre el total de sol·licituds presentades.

2.      Ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, on se celebrin almenys dues activitats firals anuals.

Els ajuts consistiran en una aportació única en funció dels metres quadrats del recinte firal. Els imports seran els següents:

  • Menys de 2.000 metres quadrats: 10.000 euros
  • Entre 2.000 i 5.999 metres quadrats: 20.000 euros
  • De 6.000 a 50.000 metres quadrats: 45.000 euros

Per rebre l’ajut, els sol·licitants s’han de comprometre a continuar organitzant activitats firals quan les circumstàncies ho permetin i a realitzar, com a mínim, una nova edició de l’activitat firal per a la qual es rep la subvenció.

Presentació telemàtica de la sol·licitud i control posterior per agilitar la tramitació

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Canal Empresa, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), o el Departament d’Empresa i Coneixement. En cas que l’organitzador de l’activitat firal sigui un ens públic (ens local o entitat depenent), la sol·licitud s’ha de presentar a través de la plataforma de tramitació EACAT.

La sol·licitud inclourà una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases. No s’exigirà cap altre requeriment per a l’atorgament de la subvenció i el control del compliment dels requisits es farà a posteriori.

Compatibles amb altres ajuts fins un màxim de 800.000 euros

Les subvencions s’atorgaran amb criteris de concurrència no competitiva. Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes internacionals fins a un llindar màxim de 800.000 euros en ajuts acumulats, en compliment de les darreres decisions de la Comissió Europea relatives al Marc Temporal de les mesures d’ajut per donar suport a l’economia en el context de la Covid-19.